Mugen Shinto Ryu Iaijutsu – 2019 Asakusa Kobudo Taikai

Mugen Shinto Ryu is a sword drawing style that has roots in Daito Ryu Aikijujutsu. It was created by Kakuyoshi Yamamoto who was a student of Sokaku Takeda, the famed Daito Ryu master.

 avatar