Jiu Jitsu

Conduct…

“The ultimate test of your rank in jiu jitsu lies within your conduct.  For without conduct, the rank becomes nothing but an image.” – Leonardo Xavier

Categories: Jiu Jitsu